Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    
    นายไพรัตน์ พรมมา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
           Self - Assessment Report :SAR ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงสามารถ คลิกโหลดได้ที่นี่
           Self - Assessment Report :SAR ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงสามารถ คลิกโหลดได้ที่นี่
           ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
           สรุปกรรมการตัวบ่งชี้/สรุปเล่มSAR รายตัวบ่งชี้
           สรุปเล่มตามมาตรฐานสำหรับเลขาแต่ละมาตรฐาน