ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


นายไพโรจน์   บุญญะโรจน์
พ.ศ.2515 - 2529

 


นายอัมพร     ภักดีชาติ
พ.ศ. 2529 - 2530

 


นายไพโรจน์   บุญญะโรจน์
พ.ศ.2530 - 2535

 


นายประชุมพงษ์   สมบูรณ์ศิลป์
พ.ศ. 2535 - 2546

 


นายสุกุล    สุวรรณธาดา
พ.ศ. 2547 - 2550

 


นางอุบลวรรณ    วิสัยจร
พ.ศ. 2551 - 2553

 


นางพัชราภรณ์   ไชยนาม

พ.ศ. 2553 - 2558


ดร.วิลาวัณย์   เลิศวีระวัฒน์
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน