Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
          197/2560 มอบหมายหน้าที่ราชการ
          270/2559  มอบหมายหน้าที่ราชการ  
          541/2558  มอบหมายหน้าที่ราชการ  
          ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
          192/2558  มอบหมายหน้าที่ราชการ
          203/2558  มอบหมายหน้าที่ราชการ (การเงิน)
          136/2556  เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการ
          302/2556 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการ (แก้ไขใหม่)
          146/2557 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการ ฉบับที่ 1/2557
          186/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558