Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


มาตรการในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
  มาตรการในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา โดย คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๙
        และแนวทางแก้ไขของวิทยาลัย
   
  มาตรการป้องกันการรับน้อง ของวิทยาลัยสารำัดช่างนครหลวง
   

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ประกาศของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง