Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

             ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง   
         วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยใช้ชื่อ
ว่า "โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง" ใช้สถานที่เดิมของวิทยาลัยวิชาก่อสร้างซึ่งอยู่ในบริเวณที่ดินวัดเทพนารี บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวาตั้งอยู่เลขที่ 332 ซอยจรัญสนิทวงศ์
68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีผังบริเวณดังนี้
  เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ครั้งแรกในปีการศึกษา 2516 ดังเรื่องราวต่อไปนี้
     ปี 2515..........กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียนเรือนไม้ 2 หลัง
                             โรงฝึกงาน 3 ห้อง 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง
     ปี 2516..........ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ และเตรียมการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะครู - อาจารย์ รวม 19 คน เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นรุ่นแรก 10
                             แผนกวิชา คือ ช่างวิทยุ โทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไม้ครุภัณฑ์ ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างตัดเสื้อชาย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม บัญชี และพิมพ์ดีด
                             รวมนักศึกษา 282 คน
     ปี 2518..........เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มอีก 2 แผนกวิชา ได้แก่ ช่างเครื่องยนต์ อาหาร - ขนม และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โดยรับนักเรียน
                             จากวิทยาลัยจักรพงศ์ภูวนาท รวม 3 แผนกวิชา คือ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างเครื่องยนต์ จำนวนนักเรียน 154 คน
      ปี 2519..........เปิดสอนแผนกวิชาช่างซ่อมนาฬิกา
      ปี 2520..........เปิดสอนแผนกวิชาเครื่องทำความเย็น
      ปี 2521..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) เข้าเรียนเป็นเวลา 1 ปี (1,350 ชั่วโมง) รวม 5 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ-โทรทัศน์ ช่าง
                              ตัดเสื้อสตรี บัญชี และพิมพ์ดีด
      ปี 2524..........เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาเครื่องยนต์และมอเตอร์ไซต์ ใช้เวลาเรียน 225 ชั่วโมง และหลักสูตรช่างฝีมือทดแทนช่างก่อสร้าง
                              ประเภทก่ออิฐ งานปูน เรียนในโรงเรียน 2 เดือน แล้วส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ 6 เดือน รวม 8 เดือน
      ปี 2526..........ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น 1 หลัง
      ปี 2529..........ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น"
      ปี 2530..........เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้เวลาเรียน 225 ชั่วโมง 3 แผนกวิชา คือ ออกแบบเสื้อผ้า ศิลปะประดิษฐ์ ช่างซ่อมจักร
      ปี 2531..........ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษาดีเด่น" ของกรมอาชีวศึกษา
      ปี 2532..........ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
      ปี 2535..........เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง" ได้เป็น "สถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน"
      ปี 2537..........ก่อสร้างอาคารแฟลตที่พักภารโรง 4 ชั้น 1 หลัง และเปิดสอนเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ
                              1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปีเปิดสอน 3 แผนกวิชา คือ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
                              2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
      ปี 2538..........ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
      ปี 2541..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวม 2 สาขาวิชา คือ พาณิชกรรม กลุ่มงานสำนักงาน สำหรับคนตาบอด การโรงแรม(ทวิภาคี) และปวช.
                              สะสมหน่วยกิต คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น
      ปี 2543..........ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ
      ปี 2545..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาตัวถังและสีรถยนต์
                              เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาการตลาด
                              เปิดใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Access)
      ปี 2546..........เชื่อมโยงเครือข่ายภายในวิทยาลัยเพื่อเชื่อมระบบ Internet กับกระทรวง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาซ่อมคอมพิวเตอร์
      ปี 2548..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โรงเรียนโรงงานสาขาวิชา ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
                              สำเร็จรูป
                              เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทวิภาคี และโรงเรียนโรงงานสาขาวิชาช่างยานยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                              เสื้อผ้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      ปี 2549..........วิทยาลัยฯ ได้ปรับบทบาทสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
                              เครื่องนุ่งห่มไทยและ สอศ. กำหนดให้วิทยาลัยฯเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจั้ดตั้ง Factory Model เพื่อฝึกอบรมทางด้าน Germent ร่วมกับวิทยาลัยฯ และได้
                              ดำเนินโครงการเปิดสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
      ปี 2550..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เทียบโอนสาขาการจัดการทั่วไป และได้งบประมาณที่ดินก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1
      ปี 2551..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เทียบโอนสาขาทรัพยากรมนุษย์ จัดลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานราชการ
                              วัด และชุมชน จำนวน 132 แห่ง ได้รับประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร 1 และ 2 ผ่านการประเมินคุณภาพศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน
                              และประเมินคุณการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
     ปี 2552..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ปวส. เทียบโอนสาขาทรัพยากรมนุษย์ จัดลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ องศ์กร หน่วยงานราชการการ
                              วัด และชุมชน จำนวน 132 แห่ง ได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร 1 และ 2 ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรอง
                              มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
     ปี 2553..........เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เทียบโอนสาขาการจัดการทั่วไป และได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1

          วิสัยทัศน์ VISION   
                " จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้กับประชาชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

        พันธกิจ ( MISSION ) 
  1. จัดการการศึกษาวิชาชีพหลากหลายอย่างทั่วถึงและเสมอภาคให้ มีคุณภาพมาตรฐาน
  2. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
  3. สร้างผู้ประกอบการใหม่
  4. พัฒนาและเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
  5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
  6. บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

      อัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
             ทักษะเด่น เน้นบริการ

       เอกลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
              แหล่งสร้างอาชีพให้ชุมชน

        ปรัชญาวิทยาลัยสารช่างนครหลวง
              " การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม "

      สี และ ต้นไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

สีประจำประวิทยาลัยคือสีชมพ ูฟ้า กำหนดขึ้นโดย นางอุบลวรรณ   วิสัยจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

ต้นตะแบก ถือเป็นต้นไม้ประจำวิทยาลัย เจริญเติบโตคู่วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงมาตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยอยู่บริเวณหน้าอาคารไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 ต้น