Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


       
 โครงการจัดระเบียบอย่างไรถูกใจวัยรุ่น
ครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้ได้ ร.ต.ต.สามารถ สลุงอยู่
และด.ต.เศรษฐศิริ ธุระงาน มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในเรื่องกฎหมายจราจร การโดยสารและ
การขับขี่ยานพาหนะ ในวันที่ 30 มิ.ย.60
 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.60 วิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา นำตัวแทนนักศึกษา
แห่เทียนไปยังวัดเทพนารี พร้อมร่วมกันทำ
บุญในวันอาสาฬหบูชา
       
 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 วิทยา
ลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับเขตบางพลัด
และโรงเรียนทหารสื่อสาร ได้ร่วมกันจัดกิจ
กรรม "Big Cleaning Day" บริเวณชุมชนวัด
เทพนารี
 
 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน
มาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมายและบทลงโทษ การพบพาอาวุธ
ยาเสพติด และการทะเลาะวิวาท วัตถุต้องสง
สัย การสังเกตรูปพรรณ ภายใต้โครงการ จัด
ระเบียบอย่างไรถูกใจวัยรุ่น
       
 ในช่วงบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2560 งาน
กิจกรรมร่วมกับแผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์ ได้
อบรมการทำดอกไม้จันทร์ ให้แก่นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 วิทยาลัยได้จัดโครงการ "จัดระเบียบ
อย่างไรถูกใจวัยรุ่น " ซึ่งโครงการดังกล่าว
จะจัดกิจกรรมจำนวน 4 สัปดาห์ทุกวันศุกร์
ช่วงเวลากิจกรรม โดยเริ่มจาก ศุกร์ที่ 16 มิ.ย
เป็นเรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่น การใช้ชีวิตของ
วัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน และเรื่องเพศศึกษา
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1
       
 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้อนรับรอง
ผู้อำนวยการ นางศศิประภา งามขำ มาดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เมื่อวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2560
 
 งานกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
15 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลาเช้า บริเวณห้อง
ประชุมชั้น 6 ห้องเทพนาร

.
       
 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60 กองพันระวังป้องกัน
สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมในโครงการ EtoE
Education to Employment : Vocational Boot
Camp อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1
 วิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงาน
การประชุม ปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวัน
ที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 โดยวิทยากร เป็น อ.
พรสวรรค์ วินิจสร อดีตรองผู้อำนวยการวิทยา
ลัยเทคนิคมีนบุรี และ ผศ.กัญญนััทน์ พัทร์สรณ์
สิริ เป็นผู้บรรยาย
       
 กิจกรรมวัยครู ปีการศึกษา 2559 จัดโดย
งานกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2560
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 85 คน
       
 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม 999,999 คน
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ โดย
ร่วมกันทั่วประเทศ เมื่อเวลา 09.09 น ในวันที่
9 พ.ย.59 โดยเชื่อมสัญญาณกับส่วนกลางที่
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี...อ่านต่อ
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอา
ชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fit it Center) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.
ณ ลานพระรูปทรงม้า
       
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ขึ้นบริเวณ ลานหน้าเสาธง
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยา
ลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน ครบรอบ 44 ปี ในงาน
มีการไหว้พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประ
จำวิทยาลัยและทำบุญเลี้ยงพระเพล พร้อมฟัง
เทศน์ในงานวันสถาปนา ปิดท้ายด้วยกิจกรรม
จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบๆวิทยาลัย
ของนักศึกษาปัจจุบัน
       
  งานบุคลากร ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร
ครู ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างเสริมการมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 ก.ย.
ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 3
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ข้าพระพุทธเจ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง "ทำความดี
เพื่อพ่อ "เปิดบริการซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it Center) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ บริเวณ ใต้สะพานพระราม 8
       
 งานกิจกรรมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขึ้นในเช้า
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมอเนก
ประสงค์
     .
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิพระดาบส ใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพระดาบส ชั้น 2
อาคารอาคานุสรณ์ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวงเป็นโรงเรียนนำร่อง เปิดการเรียน
การสอน สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ และสาขา
อิเล็กทรอนิกส์
 
       
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และปรับเปลียนพฤติกรรม นักเรียน - นักศึกษา
ระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ในวันที่ 17 พ.ค.59
.
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 งานกิจกรรม
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2559 และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใน
กิจกรรมดังกล่าวด้วย
       
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพระยะสั้นสู่การศึกษาในระบบ
โดยได้ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
วิทยากร ในการอบรม
 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 วิท
ยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อ
สาร ให้กับครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง เพื่อ
นำไปใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนผู้พิการ
ในภาคเรียนที่ 1/2559 น
ี้  
       
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดโครง
การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ
ที่จะปลดประจำการ เพื่อนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพต่อไป ในวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 โดย
มี 3 วิชา คือวิชาช่างเดินสายไฟฟ้า วิชาช่าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์
เล็ก โดยมีจำนวน 61 คน
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียน
นักศึกษา ปวช.1 - 3 ในวันที่ 6 เมษายน
โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมของ ปวช.1
และช่วงบ่ายเป็นการประชุม ปวช.2 และ 3
ตามลำดับ...
       
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ของนัก
ศึกษาชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีจำ
นวนลูกเสือทั้งหมด 35 นาย เข้าร่วมกิจกรรมนี้
กิจกรรมมีอะไรบ้าง...คลิกดูได้เลย
 
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา วิท
ยาลัยฯได้จัดฝึกอบรมระบบดูแลผู้เรียนจิตวิท
ยาวัยรุ่นและสร้างนวัตกรรมใหม่แก่ครูที่ปรึกษา
ให้แก่คณะครู โดยได้วิทยากรมืออาชีพได้แก่
ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
ครูให้ความร่วมมือเข้าอบรมพร้อมเพียง
       
 นักศึกษาสาขาตัวถังและสีรถยนต์ เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการ T-Tep ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16
-17 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชุมพร ได้รางวัล
ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทช่างซ่อมตัวถัง
รถยนต์ นายชัยชนะ  ยศเรือง และนายนวกุล
วรเกียรติธนโชติ ได้อันดับที่ 5
 
  เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559 ที่ผ่าน
มาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
จัดแสดงนิทรรศการอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นั้น ในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูช อาชีวศึกษาเพื่อผู้
ด้อยโอกาส .....รายละเอียดคลิก
 
       
  กิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประ
โยชน์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องด้วยโอกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558
 นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 สิ่ง
ประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในงาน
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ
มหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ในชื่อ
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการเสียบยอดต้น
ไม้ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558 ณ
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
       
 นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ร่วมเดินในริ้วขบวนในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
ษา 5 ธันวาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา
08.30 น ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังมณ
ฑลพิธีท้องสนามหลวง
  กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยจัดขึ้นในเช้าวันศุกร์
ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ภาย
ในกิจกรรมได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้ราง
วัลกิจกรรมวันพ่อ
       
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เป็น
เจ้าภาพจัดแถลงข่าว ในโครงการ สารพัดช่าง
สร้างโอการเด็กพิเศษ ในวันที่ 4 พ.ย. 58โดย
ได้นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเรขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมแถลงข่าว
  กิจกรรมสืบสานวัฒธรรมไทย วันลอย
กระทง ประจำปี 2558 งานกิจกรรมวิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20
พฤศจิกายน 2558 ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างด
       
  งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขึ้นในเข้า
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมอเนก
ประสงค์
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดกิจ
กรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google
for Education ในระหว่างวันที่ 15 -16 ต.ค.58
ตุลาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง
       
 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม มอบใบประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ แก่นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม
2558 ณ หอประชุมหอประชุมพุทธมณฑล จัง
หวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก องคมนตรี
พลอากาศเอกชริต พุกผาสุข เป็นองค์ประธาน
มอบประกาศนียบัตร มีนักศึกษาเข้ารับประกาศ
จำนวน 851 คน
   
  งานกิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างนคร
หลวงได้จะกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 58
โดยได้จัดรูปขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ถวาย
วันเทพนารี เป็นประจำทุกปี  
       
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ
กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กอง
บัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กทม. ได้
จัดกิจกรรมโครงการ เตรียมอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้
เรียน อาชีวศึกษา และเป็นการปรับพื้นฐานทาง
วิชาการ ฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกทักษะ ชีวิต
ความเป็นระเบียบวินัย
..
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจ
กรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่
18 มิถุนายน 2558 โดยในพิธีมีการแจกทุนการ
ศึกษา จำนวน 4 ทุน โดยผู้ใหญ่ใจดี ของเรา
รายละเอียดและรูปภาพกิจกรรมดูได้ที่น
ี่
..................................................................................................................................................................................................................................................
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 วิทยาลัยได้
ออกหน่วยบริการ Fix it Center ณ ชุมชนวัด
บางนา ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี โดยในกิจกรรมนี้
มีการมอบเครื่องมือซ่อม ประจำศูนย์ชุมชน
และมีการสอนวิชาชีพระยะสั้น
 
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ที่
ผ่านมาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นัก
ศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมเทพนารี ชั้น 6 อาคาร
อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
คลิกดูรูปกิจกรรม....
..................................................................................................................................................................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจ
กรรม Fix it ณ ชุมชนบางศรีเมือง ตามนโย
บายของอาชีวศึกษา เพื่อเปิดศูนย์ซ่อม
สร้าง และสอนวิชาชีพ ในวันที่ 7 มีนาคม
โดยนำนักศึกษาออกบริการชุมชน
 
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้า
ร่วมประชุมระหว่าง สอศ.และคณะครุศาสตร์
จุฬา เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาสาย
อาชีพแก่เด็กพิเศษ ตัวแทนวิทยาลัยได้แก่
นายพันธ์ศักดิ์  สุนทรวงษ์ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และคณะครู อีก 2 ท่านเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ราย
ละเอียด...อ่านต่อด้านใน
..................................................................................................................................................................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดขึ้นที่ เขตบางพลัด ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค.58
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ เขตตลิ่งชัน ในระ
หว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 58
..................................................................................................................................................................................................................................................
 นักศึกษาวิทยาลัยฯได้เป็นตัวแทนส่ง
ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระ
หว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 ณ วิทยา
ลัยการอาชีพนครนายก มีทั้งหมด 9 ชิ้นงาน
มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจแวะชมอย่าง
ต่อเนื่อง...
.
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงได้จัด
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 42 ปี สารพัดช่าง
ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์
คณะบริหารและครู อาจารย์เจ้าหน้าที่นัก
เรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
  
..................................................................................................................................................................................................................................................
   งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับงานกิจ
กรรมและแผนกวิชาต่างๆ ออกประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนโยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทธาราม) มีนักเรียนให้ความสนใจ
เข้าฟังเป็นจำนวนมาก
...
 งานแนะแนวร่วมกับแผนกวิชาชีพ เข้า
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ เปิดบ้านโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ สอนอาชีพ ได้แก่การทำตุ๊ก
ตาการบูร การถักเปีย และการทำไฮไลท์สีผม
ในวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
....
..................................................................................................................................................................................................................................................
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คณะครูวิท
ยาลัยสารพัดช่างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี
สารพัดช่าง 4 วิทยาลัย ประกอบด้วยวิทยา
ลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพ วิทยา
ลัยสารพัดช่างสี่พระยา และวิทยาลัยสารพัด
ช่างธนบุร
ี   
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมวันปีใไหม่และ วันคริสมาสขึ้นพร้อม
ร่วมกับห้องสมุดจัดกิจกรรมโครงการรักการ
อ่านในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยในงาน
มีการประกวดร้องเพลง แต่งกลอน จับของ
ขวัญ และอาหารเลี้ยงจากผู้ใหญ่ใจดีหลาย
ท่าน ...
.
..................................................................................................................................................................................................................................................
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลาประ
มาณ 09.00 น คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ได้
จัดกิจกรรมพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกองทัพบก กับวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหาร
สื่อสาร
 
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 วิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง ได้ทำความร่วมมือใน
ด้านอาชีวศึกษา กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ ใน
การร่วมกันสอนอาชีพให้แก่คนพิการ และเปิด
สอนระยะสั้น นำโดยนายคูณ   นามบุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ และนาง
พัชราภรณ์ไชยนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ร่วมลงนามความร่วมมือ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ได้
จัดกิจกรรม คสช.คืนความสุขให้ประชาชน
โดยการสอนทำวอฟเฟิน สอนทำผัดไท น้ำ
พันซ์ผลไม้ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่องจักร
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัดกิจ
กรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนฯ ประจำปี
การศึกษา 2557 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค.
และ 3 ส.ค. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประ
มาณ 1000 คน
..................................................................................................................................................................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้รับ
มอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้ร่วมงานคืนความสุขให้คนใน
ชาติ ณ ท้องสนามหลวง โดยวิทยาลัยฯได้
จัดให้บริการตัดผมชาย และ เพ้นท์เล็บแฟน
ซี ฟรี โดยในงานมีประชาชนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
อบต.บางคูรัด และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อ
สู้อากาศยานที่ 7 จัดกิจกรรมคืนความสุขให้
กับชุมชนโดยวิทยาลัยบริการสอนสานตระ
กร้า ทำแซนวิส สอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
สอนทำซูชิ และพรมเช็ดเท้า
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
ชุมชนร่วมสุข ชัยมงคล เปิดศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fit It Center 2557 ที่นี่เปิดสอน
การกัดกระจก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่องจักร และบริการตัดผม
 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
ชุมชนสุขนิรันดิ์ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม
ชน Fit It Center 2557 ที่นี่เปิดสอนการกัด
กระจก สมุนไพรตะใคร้ ไล่ยุง บริการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร และบริ
การตัดผมชาย หญิง
..................................................................................................................................................................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
ชุมชนปินทอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม
ชน Fit It Center 2557 เพื่อเป็นการยกระดับ
ฝีมือช่างชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อม
บำรุง ที่ศูนย์ชุมชนปิ่นทอง ที่นี่มีการเปิดสอน
ลูกปัดคลิสตัล, สอนทำพวงกุญแจ มีบริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร และ
ตัดผมชาย
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
ชุมชนวัดโตนด เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม
ชน Fit It Center 2557 ที่นี่เปิดสอนทำมุ้ง
ลวด ทำลูกปัดคลิสตัล สอนทำพวงกุญแจ
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่อง
จักร
   
..................................................................................................................................................................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เดิน
ทางไปร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา กับ กองพันทหาร
ม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
ชุมชนวัดบางนา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม
ชน Fit It Center 2557 เพื่อเป็นการยกระดับ
ฝีมือช่างชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อม
บำรุง ที่ศุนย์ชุมชนวัดบางนานี้มีการเปิดสอน
สอนทำมุ้งลวด, สอนจัดดอกไม้ สอนตุ๊กตา
การะบูร ตัดผมชายและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องมือ เครื่องจักร
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2557 ของนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น โดยมีวิทยาลัยช่างกลกอง
ทัพบกอุปถัมภ์ ขส.ทบ. และวิทยาลัยเทคโน
โลยีพระรามหก เข้าร่วมพิธี
  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และงานความ
ร่วมมือ ได้จัดประชุมเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนและทำกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
กับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
..................................................................................................................................................................................................................................................
  งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานฯได้จัดพิ
ธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัย กับ
กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กอง
ทัพไทย ณ กองพันระวังป้องกัน เขตดอนเมือง
ในวันที่ 29 เมษายน 2557
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 วิทยา
ลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยงานทะเบียน ได้
จัดกิจกรรมพิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ
ห้อง อัมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว โดยได้
อดีตรองเลขาฯนายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ เป็น
ประธานมอบ  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำ
นวน 523 คน
..................................................................................................................................................................................................................................................
 งานกิจกรรม ชมรมลูกเสือวิสามัญ จัดกิจ
กรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประ
จำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนา
ครู อาจารย์ การใช้ซอฟแวร์ระบบบริหารจัด
การอาชีวศึกษา EDR 2 เพื่อลดปัญหา นักศึก
ษาออกกลางคัน โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนา
คม 2557
..................................................................................................................................................................................................................................................
 งานแนะแนวการศึกษา ได้จัดกิจกรรม
ปัจฉิม นิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2556 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวัน
จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม
ห้องเทพนารี ชั้น 6
 งานแนะแนวการศึกษา ได้ออกแนะแนว
ที่โรงเรียน วัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขต
พระนคร มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
คาดว่ามีนักเรียนมาสมัครจำนวนมาก 
..................................................................................................................................................................................................................................................
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่ง
ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิชาชีพและการ
จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ของครูและ
นักเรียนนักศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้น ณ วิทยาลัยพณิชย
การเชตุพน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ระดับ
อาชีวศึกษามหานคร
  
 สาขางานยานยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่ง
ขันรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 ณ สนาม
ไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ซึ่งจัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ตาม
โครงการ One Dealer One School
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัย
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะ
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนำผ้าพระกฐิน
พระราชทาน มาถวาย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
  วันที่ 21 พ.ย. 2556 วิทยาลัยได้จัดกิจ
กรรมโครงการความร่วมมือกับกองพันทหาร
ม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา
..................................................................................................................................................................................................................................................
 พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำ
ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ
โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีอดีต
รองเลขาฯนายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ เป็นประ
ธานมอบประกาศนียบัตร มีนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรจำนวน 410 คน
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรม ทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัย
โดยใช้หลักปรัชญาพอเพียง
..................................................................................................................................................................................................................................................
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรม Open House นิทรรศการเปิด
บ้านอาชีพ "ตลาดนัดวิชาการ แนะแนวการ
ศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนและ
แนะแนวการศึกษา  
 นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนก
วิชาตัวถังและสีรถยนต์ ศึกษาดูงานที่ เจษฎา
เทคนิค มิวเซี่ยม จ.นครปฐม  
..................................................................................................................................................................................................................................................
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2556 ของนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น โดยมีวิทยาลัยช่างกลกอง
ทัพบกอุปถัมภ์ ขส.ทบ. และวิทยาลัยเทคโน
โลยีพระรามหก เข้าร่วมพิธ
ี  
  โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
..................................................................................................................................................................................................................................................
   นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนคร
หลวงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่ วิท
ยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เมื่อวันที่ 13 มิ
ถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
  
  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนคร
หลวง ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ที่
วิทยาลัยช่างกลกองทัพบกอุปถัมภ์ ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
     โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชน ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยได้
ดำเนินการเปิดสอนฝึกอบรม 2 รายวิชาหนึ่ง
ในนั้นคือ การทำขนมอบ จัดขึ้นในวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
  
  โครงการ ฝึกอบรมขับขี่ ปลอดภัย ถูก
กฎหมายจราจร โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจัดโดยงานกิจกรรม
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 23 พฤษภาคม
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
    โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และส่งเสริม
การทำธุรกิจในสถานศึกษา วิทยาลัยจึงได้
ทำโครงการสอนธุรกิจร้านกาแฟสด สอนการ
ชงกาแฟแบบต่างๆ
  
..................................................................................................................................................................................................................................................
วันที่ 15 มีนาคม 2556 ฝ่ายวิชาการได้
จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรและ
การวัดผล การประเมินผล หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ภายใต้โครงการสร้างคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอา
ชีวศึกษา
  โครงการตรวจสุขภาพและยาเสพติด
จัดโดยงานพยาบาล ฝ่ายพัฒนากิจการนัก
เรียนนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. 56 ซึ่ง
เปิดเทอมวันแรก ได้ผลดีมาก
..................................................................................................................................................................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้ดำ
เนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิ
จัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาย
ใต้โครงการสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมและพัฒนา
มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ภายใต้โครงการสร้างคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
..................................................................................................................................................................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
  ในวันที่ 12 มี.ค. งานกิจกรรมได้จัดกิจ
กรรมลูกเสื่อเข้าค่ายพักแรม ณ วิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 พิธีต้อนรับ พระครูฐานานุกรม
พระราชาคณะชั้นธรรม ในพระธรรมวรนายก
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ในราชทินนาม
พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร น.ธ.เอก
ป.ธ.๔.พธ.ต.) เจ้าอาวาสวัดเทพนารี ในวัน
พุธที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น.
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้รับ
การตรวจประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบ 3
ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม ถึง
1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งวิทยาลัยมีความพร้อม
และเสนอผลงานต่างๆเป็นที่พอใจ
..
..................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โครงการทำบุญ
สถาปนาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย.55
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลว
 นักศึกษาช่างสีรถยนต์ สุดยอดคว้าราง
วัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะนักเรียนT-Tep
ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค.55 ณ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
..................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการ“บูรณาการสร้างจิตสำนึกภาวะ
ผู้นำตามธรรมชาติ” มีนักศึกษาเข้าร่วมโครง
การจำนวน 120 คน โดยได้เดินทางไปที่จัง
หวัดสมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ในวันที่
22 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น.
ทั้งนี้ได้เดินทางไปป้อมพระจุลจอมเกล้าเพื่อ
ทัศนศึกษาด้วย
..
งานกิจกรรม จัดกิจกรรมโครงการถวาย
เทีนยเข้าพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์ของโครง
การเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาได้
เห็นคุณค่าและสิ่งดีงามของประเพณีท้องถิ่น
ของไทย จัดขึ้นในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
เวลาประมาณ 08.30 ณ วัดเทพนารี  เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
..................................................................................................................................................................................................................................................
นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ได้รับคัดเลือกผ่านเข้าประกวดต่อในระดับ
ชาติในโครงการ" ยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน"
ครั้งที่ 3 ระดับภาคกลางและกรุงเทพฯ ในวัน
ที่ 2 - 4 กรกฎาคม 55 ณโรงแรมสีดารีสอร์ท
จ.นครนายก จัดโดยสำนักความร่วมมือ สอศ.
และ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระ
ทรวงพาณฺชย
นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถ
ยนต์เข้าศึกษาดูงานที่ บ.โตโยต้า บอดีเซอร์
วิส ศรีนครินทร์ บางนา จำนวน 22 คน ในวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2555
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
  แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์ ร่วมกับ
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และประสบ
การณ์การทำงานในสถานประกอบการ ในชื่อ
โครงการความร่วมมือของแผนกตัวถัง และสี
รถยนต์กับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
จำกัด (T-TEP) ในวันที่ 6 มิ.ย.55
 ขอแสดงความยินดีกับครูวิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัล
"ครูสอนดี" ในโครงการคืนครูให้ศิษย์ โดย
สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ.2554
...
..................................................................................................................................................................................................................................................
วิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 75 ชั่วโมง จำนวน 15 กลุ่มวิชา ฟรี!!
สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงใช้บัตรประชา
ชน มาสมัครก็สามารถเรียนได้ เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ เริ่มเรียน 9 มิ.ย
  งานกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2555
โดยได้นำนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญ ที่วัดใกล้
วิทยาลัยคือวัดเทพนารี และฟังเทศนาธรรม
ร่วมเวียนเทียน
...
..................................................................................................................................................................................................................................................
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบ
คุมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงใน
พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2555
....
ภาพกิจกรรมการลงทะเบียน มอบตัวนัก
ศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2555
..................................................................................................................................................................................................................................................
งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดการประกวด
นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวัน
ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น
ถึง 10.20 น ณ โรงอาหารวิทยาลัย
ชื่อผลงานวิจัยของคณะครูวิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง ปีการศึกษา 2554