Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


           หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                           .
  .       สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
       .   สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
           สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     .
           สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์       .
           สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                                                       .
           สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                                                                                        .
           สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   .
           สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย                                           .      
 .         สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 .          สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
           สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์                                                                                                                                                                                         .
           สาขาวิชาเสริมสวยและตัดผมชาย                                                                              .
           สาขาวิชาอาหาร-ขนม                                   .
           เจ้าหน้าที่ธุรการ
           นักการ-ภารโรง แม่บ้าน และพนักงานขับรถ
.