แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556
สาขาวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2560

.................................................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ปีการศึกษา 2559
.................................................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2560
................................................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2559
................................................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560
................................................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560