เอกสารงานพัสดุ
..........................................................................................................................................................................................................................................
 

    1. แบบบันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง

      2. แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง

      3. ใบรายงานขอซื้อขอจ้าง

     4. แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย 

     5. แบบรายงานการฝึก สผ.1

     6. คู่มือหมายเลขพัสดุ

     7. คู่มือ ระบบควบคุมพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน

     8. ประกาศวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2557

     9. แบบฟอร์มแทงจำหน่าย ครุภัณฑ์