..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
สรุปยอดรวมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปีการศึกษา 2560